Free2Move Holding

Företrädesemission Free2Move Holding AB

Villkoren i sammandrag

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 29 september 2023 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie ger fem (5) teckningsrätter. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

  • Emissionsbelopp: 15,2 MSEK
  • Teckningskurs: 0,086 SEK per aktie
  • Teckningsperiod: 3 oktober – 17 oktober 2023

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nordic SME under perioden från och med den 3 oktober till och med den 12 oktober 2023. OBS! Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning i företrädesemissionen måste säljas senast den 12 oktober 2023 eller användas för teckning av aktier senast den 17 oktober 2023 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde. Efter teckningsperioden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Memorandum - LÄNK

Teckning Avanza - LÄNK

Teckning Nordnet - LÄNK

Investment highlights

Verksamt på marknader som uppvisar hög tillväxt

Free2Move är verksamt på marknaden för förnybar energi och proptech-marknaden i Sverige. Med proptech-marknaden avses lösningar för effektivare drift av fastigheter. Tillväxten på båda dessa marknader drivs av omställningen mot förnybar energi. En övergripande trend som är prioriterad av såväl politiker, som det offentliga, näringsliv och slutkonsument.

Free2Move förbättrar fastighetsägares driftnetto genom att stoppa resursslöseri samt undvika onödiga koldioxidutsläpp

Genom den egenutvecklade plattformen 2Connect i kombination med två strategiska förvärv inom solceller och smart ventilation, skapar Free2Move digitala lösningar som styr fastigheternas drift och garanterar besparingar samt förbättrar hållbarhetsprofilen.

Free2Move har en långsiktig förvärvsstrategi för att ständigt utveckla och komplettera Bolagets helhetserbjudande av effektiv och miljövänlig drift för fastighetsägare

Bolaget utvärderar kontinuerligt nya potentiella förvärvskandidater.

Free2Move står i början av en kraftig tillväxtresa som beror dels på det strukturerade arbete Bolaget utfört sedan den nya strategin antogs av styrelsen inför 2020, dels på rådande marknadstrender med ökat fokus och förståelse för energieffektiva samt gröna tjänster och teknik inom fastigheter

Som framgick av det pressmeddelande som offentliggjordes i juli beräknas det sammanlagda ordervärdet enbart för de nya affärerna uppgå till cirka 45 MSEK över de kommande två åren (2024 och 2025). Bolagets finansiella mål är att uppnå en nettoförsäljning på cirka 90 MSEK going concern eller överstigande 100 MSEK vid förvärv och uppvisa ett positivt rörelseresultat under 2024.

Gå med i vårt investerarnätverk

North Point Equity – ett investerarnätverk som får ta del av våra löpande investeringserbjudanden och event!

Genom att anmäla dig accepterar du vår integritetspolicy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kontakta oss

info@northpointsec.com
+46 (0)8-29 11 77
Riddargatan 13 A
114 51 Stockholm

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Cookie samtycke

Cookie samtyckeGenom att klicka på "Acceptera kakor", samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering och analysera användningen av webbplatsen. Se vår integritetspolicy för mer information.